top of page
promo3.jpg

Yhdistyksen esittely

Älä ole yksin - ole yksi meistä

Suomen Reumanuoret ry on vuonna 2013 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys kaikille alle 35 -vuotiaille tuki- ja liikuntaelinsairautta sairastaville. Yhdistys on perustettu reumasairauksia sairastavien nuorten hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi ja yhdistyksen tarkoituksena on järjestää vertaistukitoimintaa ja tiedotusta jäsenille sekä edistää reumasairauksia sairastavien nuorten asioita. Toiminta pyörii vapaaehtoisvoimin.

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen alle 35 -vuotias tuki- ja liikuntaelinsairas lapsi, nuori tai aikuinen. Sairastavan lapsen vanhempi voi liittyä kannattajajäseneksi. Yhdistyksessä on jäseniä, jotka sairastavat esimerkiksi lastenreumaa, selkärankareumaa, fibromyalgiaa, sjögrenin oireyhtymää ja muita harvinaisia reumasairauksia.

Yhdistys on aloittanut toimintansa vuonna 2014.

Miksi liittyä Suomen Reumanuoriin?

  • Korvaamaton vertaistuki muilta reumaa sairastavilta nuorilta ja mahdollisuus tutustua muihin reumanuoriin

  • Yhteenkuuluvuuden tunne

  • Hauskat tapahtumat

  • Toiminnan jatkumisen tukeminen

  • Nuorten yhdistyksen tukeminen

  • Jäsenedut

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaamme!

Yhdistyksen esittely ja säännöt: About Us
Gavel

Suomen Reumanuoret ry – Yhdistyksen säännöt

1 Nimi ja kotipaikka
Suomen Reumanuoret, englanniksi voidaan käyttää nimeä The Finnish national Association for Young Rheumatics. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

 

2 Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien parissa elävien alle 35-vuotiaiden lasten, nuorten ja aikuisten tukena ja yhdyselimenä, järjestää heille tapahtumia, tarjota vertaistukea ja valvoa heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan.

 

3 Toimintamuodot
Yhdistys järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, vertaistukitoimintaa jäsenilleen, liikunta- ja urheilutoimintaa, ylläpitää yhteistyösuhteita muihin yhteisöihin ja säätiöihin kotimaassa ja ulkomailla, edustaa jäseniään suhteissa muihin valtakunnallisiin järjestöihin, alan asiantuntijoihin ja ammattihenkilöstöön sekä viranomaisiin, harjoittaa julkaisutoimintaa ja ylläpitää verkkosivustoa jäsenilleen.

 

4 Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen alle 35 -vuotias henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Alaikäisten vanhempien tiedot merkitään myös jäsenrekisteriin. Kannattajajäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

5 Jäsenmaksut
Jäsenen on vuosittain suoritettava yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Maksu suoritetaan hallituksen määräämänä ajankohtana. Syyskokouksen kannattajajäsenelle määräämä jäsenmaksu voi olla eri suuruinen yhteisöille ja yksityisille henkilöille.

 

6 Jäsenen eroaminen
Jäsenet ja kannattajajäsenet voivat erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslaissa määrätyllä tavalla. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 artiklan mukaisilla perusteilla. Mikäli jäsen ei suorita jäsenmaksuaan muistutuksen jälkeen muistutuksen eräpäivään mennessä, hänet katsotaan eronneeksi yhdistyksestä. Sen kalenterivuoden jälkeen, kun jäsen on täyttänyt 36 vuotta, hallitus päättää hänen erottamisestaan. Eroavan jäsenen on suoritettava erääntyneet jäsenmaksunsa.

 

7 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja lisäksi vähintään kaksi (2) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä enintään kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen kokouksessa, kun puheenjohtaja tai puheenjohtajan puuttuessa varapuheenjohtaja on paikalla sekä yhteensä vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä. Varajäsenet voivat tarvittaessa korvata hallituksen varsinaisia jäseniä, jolloin kokouksesta tulee päätösvaltainen. Hallituksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 

8 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 

9 Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

10 Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 

11 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

12 Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

13 Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä hallituksen kokouksessa edellyttäen, että muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

14 Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä hallituksen kokouksessa, joista jälkimmäinen pidetään aikaisintaan 30 vuorokautta ensimmäisen kokouksen jälkeen. Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee hyväksytyksi vain, jos sitä kummassakin kokouksessa on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos yhdistys päätetään purkaa, luovutetaan sen varat hallituksen kokouksen päättämään tarkoitukseen.

Yhdistyksen esittely ja säännöt: About Us
bottom of page